АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Успешно додаден производ.
Агенција за катастар на недвижности

Име на продукт
Мапа
Цена
Пакет за административни области1774.0 ден.
Пакет за класификација на земјиште1774.0 ден.
Пакет за патишта1774.0 ден.
Пакет за железници1774.0 ден.
Пакет за води1774.0 ден.
Пакет за мали објекти1774.0 ден.
Пакет за топографски карактеристики1774.0 ден.
Пакет за називи1774.0 ден.
Комплет слоеви ТК 250009000.0 ден.