АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Успешно додаден производ.
Агенција за катастар на недвижности

Име на продукт
Мапа
Граница за една единица на локална самоуправа во векторски формат
Граница на една катастарска општина во векторски формат
Граница за едно населено место во векторски формат
4. Купи

Вкупно елементи:
Име на производ:

Продукт во електронска форма:
 

5. Деселекција
Назив