АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Успешно додаден производ.
Агенција за катастар на недвижности

Име на продукт
Мапа
Граница за една единица на локална самоуправа во векторски формат - генерализирана
Граница за едно населено место во векторски формат - генерализирана

4. Купи

Вкупно елементи:
Име на производ:

Продукт во електронска форма:
 

5. Деселекција
Назив