АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Успешно додаден производ.
Агенција за катастар на недвижности

Се обработува...
19.04.2019
Имотен лист 
Број/дел
Култура
Површина м2
Место
Право
294919/7ве Вештачки езера Земјиште под води24412ШУЛЕВА ЧУКАСОПСТВЕНОСТ