АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Успешно додаден производ.
Агенција за катастар на недвижности

Се обработува...
22.01.2021
Имотен лист 
Број/дел
Култура
Површина м2
Место
Право
997434н Нива Плодните земјишта26345РУПИСОСОПСТВЕНОСТ
997434н Нива Плодните земјишта6373РУПИСОСОПСТВЕНОСТ