АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Успешно додаден производ.
Агенција за катастар на недвижности

Се обработува...
25.11.2020
Имотен лист 
Број/дел
Култура
Површина м2
Место
Право
997434н Нива Плодните земјишта26345РУПИСОСОПСТВЕНОСТ
997434н Нива Плодните земјишта6373РУПИСОСОПСТВЕНОСТ