АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Успешно додаден производ.
Агенција за катастар на недвижности

30.06.2022

Име на продукт Цена
Имотен лист 150.0 ден.
Имотен лист
Име и презиме
Град
Улица
Број
Дел на посед
105614РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА1/1
Имотен лист
Број/дел
Култура
Површина м2
Место
Право
105614 192/4 гнз Градежно неизградено земјиште1495БУЛ.Ј.САНДАНСКИПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ