АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Успешно додаден производ.
Агенција за катастар на недвижности

Инфо-линија: (02) 317 17 33

Линијата е достапна секој работен ден во периодот од 8.30 до 16.30 часот.